Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Khái niệm giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động ghi nhận các thông tin cơ bản về người lao động nước ngoài, bao gồm: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày sinh, nghề nghiệp, công việc được làm, thời hạn làm việc,…

Mục đích của giấy phép lao động

Giấy phép lao động có các mục đích sau:

Thủ tục cấp giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép lao động được thực hiện như sau:

  1. Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
  3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho người sử dụng lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các trường hợp cấp giấy phép lao động

Căn cứ theo Điều 173 Luật Lao động năm 2019, các trường hợp cấp giấy phép lao động bao gồm:

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Để được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

Hồ sơ cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được xác định theo thời hạn của hợp đồng lao động nhưng tối đa không quá 03 năm. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo diện cấp thị thực lao